portfolios > Iceland, 2007.

Olafsvik Church, Snæfellsnes Peninsula
Olafsvik Church, Snæfellsnes Peninsula